Kdy vzniká nárok na odškodnění pracovního úrazu

Co se považuje za pracovní úraz

Definice stanovená právním řádem popisuje tuto událost jako újmu na zdraví nebo poškození těla s následkem smrti, které vzniklo nezávisle na vůli zaměstnance vinou působnosti vnějších okolností a vlivů, a to výhradně v souvislosti s plněním pracovních záležitostí, případně v činnosti přímo související. Za následky těchto událostí pak nese odpovědnost zaměstnavatel.

vozíček

Příklady pracovních úrazů:

  • Zámečník se při práci ve firmě na ohýbačce plechu řízne do prstu.
  • Kuchař se popálí při přípravě polévky v hotelové restauraci.
  • Sekretářka ředitele zakládá šanony, zakopne o nohu stolu, upadne a zlomí si předloktí.
  • Úředník na chodbě budovy pracoviště (mimo svou kancelář) šlápne na hřebík a poraní si chodidlo.

Příklady událostí, které nejsou považovány za úrazy pracovní:

  • Zaměstnanec pospíchá do práce a při vystupování z autobusu si zlomí nohu.
  • Zaměstnanec cestou na oběd ve městě (mimo objekt pracoviště) uklouzne na sněhu, upadne a pohmoždí si žebra.

Jak již bylo řečeno, za pracovní úrazy je zodpovědný zaměstnavatel. Výjimkou jsou pouze dva důvody. A sice, jestliže příčinou události je vliv alkoholu (opilost) a požití drog a rovněž porušení ze strany zaměstnance bezpečnostních předpisů a pokynů, s nimiž byl předem seznámen.

nehoda

Jakým způsobem probíhá odškodnění

Plnění bolestného – dotyčný má nárok na výplatu odškodnění pracovního úrazu na základě tabulkově stanovených bodů, které se liší typem události. Každý úraz je zkrátka jinak bodově ohodnocen.
Ztížené uplatnění ve společnosti – peněžní částky se vyplácí v případě trvalého následku, které osobu omezují nebo ji zabraňují provádět činnosti tak, jako tomu bylo v minulosti. Každý případ se posuzuje individuálně.
Ztráta na mzdě – ta se hradí po dobu pracovní neschopnosti v plné výši a zároveň se dorovnává schodek způsobený přeřazením na hůře placenou práci v důsledku poúrazových následků.
Uhrazení nákladů spojených s léčbou – jde o proplacení cesty do lázní, nemocnic, poplatků za léky a zdravotnické pomůcky.
Náhrada věcné škody – zahrnuje např. zaplacení rozbitého telefonu při pádu na zem, roztrženého oděvu apod.